علي كرامت زاده
علي كرامت زاده

علي كرامت زاده

دانشکده: مدیریت کشاورزی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مدیریت اقتصاد کشاورزی

پست الكترونيكي: keramatzadeh(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 23905
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان