وبگاه شخصی علي كرامت زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: علي
نام خانوادگي: كرامت زاده
دانشكده: مدیریت کشاورزی
گروه آموزشي: مدیریت اقتصاد کشاورزی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: keramatzadeh@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسي اقتصاد کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان ایران 1377-1380 
كارشناسي ارشدمهندسي اقتصاد کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس ایران 1381-1384 
دكترياقتصاد کشاورزي گرایش سیاست و توسعه دانشگاه تربيت مدرس ایران 1384-1389  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: تحلیل اقتصادی بازار آب در بخش کشاورزي (مطالعه موردی اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد)
English: Economic Analysis of Water Market in Agricultural sector (A Case Study in Downstream Lands of Shirin Dareh Dam of Bojnoord, Iran)

  تخصص اصلی
1-اقتصاد آب، مدیریت منابع آب، بازار آب،
2-بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی، بهینه سازی الگوی کشت
3-تحلیل سیاستهای کشاورزی
4-اقتصاد تولید و ارزیابی و تحلیل اقتصادی پروژه ها
5-اقتصاد منابع و ارزشگذاری کالاها، کارکردها و خدمات محیط زیستآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 18560
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان